coaching

"Deze tijd vraagt reverse mentorship: ouderen leren van jongeren."

Conflict Coaching

Coaching vanuit mediation bij conflicten tussen twee personen of meer

 • Win-win situatie
 • Oplossen verstoorde verhoudingen
 • Vrijwillig maar niet vrijblijvend
 • Laagdrempelig

Waarom Conflict Coaching?

In een bedrijfssituatie met verstoorde arbeidsverhoudingen kan het gaan om een vastgelopen communicatie tussen:

 • Collega’s
 • Managers
 • Manager en medewerker
 • Teams

Conflict Coaching kan dan onder meer helpen om ziekteverzuim van betrokkenen te voorkomen, de samenwerkingsrelatie te herstellen en doeltreffender te leren communiceren.

Conflicten kunnen ook optreden in organisaties door de ontwikkeling van ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. In een zo vroeg mogelijk stadium van het conflict kunt u een bemiddeling tussen dader(s) en slachtoffer laten inzetten om het ongewenste gedrag te doorbreken en om te motiveren tot gewenst gedrag.

Bij een conflict tussen scholen, ouders en leerlingen of een burenruzie over geluidsoverlast kunnen eveneens de emoties hoog oplopen. Mensen blijven vasthaken in hun eigen gelijk. Effectief communiceren is dan vaak niet mogelijk. In zulke gevallen kunt u de begeleiding door een conflictcoach goed gebruiken.

Programmapunten

Conflict Coaching is een vorm van bemiddeling bij conflict en onenigheid.

Onder professionele begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige psycholoog-coach, die deskundig is op het gebied van conflicten, emoties en communicatie zoeken cliënten naar een creatieve en voor ieder bevredigende oplossing. Het doel van conflictcoaching is niet alleen het oplossen van geschilpunten maar ook om de relatie tussen betrokkenen veilig te stellen. Door de kwaliteit van de communicatie te helpen verbeteren, wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillende behoeften en overtuigingen om te gaan groter.

Bij Conflict Coaching gaat het niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’: de coach zet zich in om ieders belangen zo optimaal mogelijk tot hun recht te laten komen.

Conflict Coaching is op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend. Beide cli?nten dienen zich in te zetten voor een oplossing en zich aan gemaakte afspraken te houden. De conflictcoach is onpartijdig: zij (ver)oordeelt niet. Het is haar taak om cli?nten zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen in het bedenken en vinden van hun eigen oplossingen.

Een belangrijke afspraak tijdens en na (tenzij anders afgesproken) de bemiddeling is geheimhouding. Cli?nten kunnen hierdoor vrijuit praten over pijnpunten en oplossingen.

Op welk moment zet u de conflictcoach in?

Conflict Coaching is laagdrempelig en werkt snel, zeker in vergelijking met juridische procedures. Hoe eerder u de hulp van een conflictcoach inroept, hoe beter: te lang wachten betekent meestal dat u en de ander zich steviger hebben vastgebeten in het ‘eigen gelijk’.

Resultaten

Bereiken van een win-winsituatie.

 • De coach motiveert de cli?nten tot een effectieve weging van elkaars belangen en tot een aanvaardbare relatiedefinitie in de omgang met elkaar.
 • In de overeenkomst die aan het eind van de bemiddeling wordt gesloten, kan iedereen zich vinden.

Toename van persoonlijke effectiviteit in het omgaan met conflicten.

 • Door het versterken van uw persoonlijke vaardigheden in het omgaan met verschillen in behoeften en overtuigingen tussen u en een ander, kunnen nieuwe conflicten makkelijker worden voorkomen of doorbroken.
 • Afspraken zijn bindend.
 • Wanneer u een Conflict Coaching heeft afgerond, zet u zich actief in om u aan de afspraken te houden. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die juridisch bindend is.

Duur

Gemiddeld neemt Conflict Coaching tien tot twintig uur in beslag. Conflict Coaching is een snelle en relatief goedkope aanpak, zeker in vergelijking met een juridisch traject en de emoties (immateri?le schade) die hiermee gepaard kunnen gaan.