buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

Opzetten medezeggenschap

Het opzetten van een OR is meer dan het houden van verkiezingen. Het proces start met het inventariseren van de mogelijke meerwaarde die een OR kan hebben in de huidige bedrijfssituatie.

Vanuit die gedachten is het advies een voorbereidingsgroep te vormen. De taken van deze groep
zijn tweeledig:

 • Medewerkers informeren over nut en doel van medezeggenschap. Dit tegen de achtergrond van de specifieke bedrijfssituatie.
 • De praktische voorbereidingen, gericht op de OR verkiezing.

Mogelijke samenstelling van de voorbereidingsgroep:

 • HR medewerker/manager
 • Twee medewerkers
 • Externe begeleider

De voorbereidingsgroep verricht, volgens een aan u ter beschikking gesteld draaiboek, alle werkzaamheden tot het moment van de verkiezingen van de OR.

Dit houdt onder andere in:

 • Publiciteit over belang/nut van een OR binnen de organisatie.
 • Werven van kandidaten.
 • Contacten met vakbonden.
 • Opstellen van een voorlopig OR reglement.
 • Organiseren van de verkiezingen.
 • Organiseren van een eerste scholing voor de OR en directie.

De benodigde (doorloop)tijd is ongeveer 13 weken. Dit heeft te maken met diverse wettelijke termijnen waarop betrokkenen geïnformeerd dienen te worden.

Tijdsinvestering

 1. Bijeenkomst van 1 1⁄2 uur met de directeur, HR manager en de externe adviseur.
  Onderwerpen:
  • Vaststellen van de uitgangspunten en benoemen van aandachtspunten m.b.t. het oprichten van een OR.
  • Beslissing: go or no go.
  • Samenstellen van de voorbereidingsgroep.

Indien besloten wordt tot oprichting van een OR:

 1. Bijeenkomst van de voorbereidingsgroep onder voorzitterschap van de externe adviseur.
  Onderwerpen:
  • Bespreking draaiboek verkiezingen
  • Opstellen van werkplanning
  • Taken verdelen
 2. Bijeenkomst voorbereidingsgroep
  Onderwerpen:
  • Voortgangsbespreking
  • Vaststellen van het OR reglement
  • Planning informatiecampagne/informatiebijeenkomst personeel
 3. Laatste bijeenkomst voorbereidingsgroep
  Onderwerpen:
  • Regelen van praktische zaken m.b.t. de verkiezingen.
  • Planning van eerste scholingsbijeenkomst voor gekozen OR.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.