medewerkers

Performance Management

  • Strategische analyse
  • Kritische succesfactoren definiëren
  • Prestatie-indicatoren, streefcijfers en verbeteracties
  • Interne communicatie
  • Dashboards om te sturen

Waarom dit business programma?

In een continu veranderende omgeving is het verstandig om met regelmaat een strategische heroriëntatie te laten plaatsvinden. Op deze wijze voorkomt u dat de strategische doelstellingen gebaseerd zijn op buikgevoel, trends of persoonlijke doelstellingen. De strategische analyse geeft tevens de argumentatie achter de doelstellingen voor de komende jaren. Indien u niet verrast wenst te worden, ad hoc beleid wenst te voorkomen, en uw energie wenst te richten en te focussen is deze gestructureerde wijze van strategievorming en implementatie de weg.

Programmapunten

De strategische heroriëntatie vindt plaats middels een groot aantal instrumenten op verschillende niveaus binnen het bedrijf. Er vindt een uitgebreide concurrentie en omgevingsanalyse plaats, diepte-interviews met key-figures in het bedrijf, bespreking van diverse documenten met de directie etc. Er vindt organisatiebreed of onder een selectie van onderdelen een onderzoek plaats om de heersende kernwaarden te destilleren (zie sturen op organisatiecultuur). Met de top 50 medewerkers wordt een uitgebreide SWOT-analyse gemaakt waarbij logische redenering centraal staat, ondersteund met feiten uit eerdere analyses. De resultaten leiden tot een heldere beschrijving van de visie en strategie voor de komende jaren. De belangrijkste kritische succesfactoren worden benoemd en geven richting en prioriteit aan. Een tool die hierbij gebruikt wordt is bijvoorbeeld de Balance Needs Scorecard.
De voornaamste vervolgactiviteit is een gestructureerde implementatie door het aanbieden van een breed repertoire aan tools. Het vertalen van de kritische succesfactoren in organisatie- en afdelingsbrede prestatie-indicatoren. Er worden templates gemaakt en in sessies met directie, managementteam en afdelingen worden deze vervolmaakt. Parallel aan deze exercitie kunnen allerhande aanvullende activiteiten plaatsvinden om draagvlak te creëren voor de ingezette koers. Deze acties variëren van strategiedagen, workshops change gesprekken, introductie van nieuwe overlegvormen, opzetten van systemen & dashboards met sturingsinformatie, structuurwijzigingen tot diverse opleidingsmodules. Er is veel aandacht voor een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ interventies.

Resultaten

Het traject laat u de stappen zetten vanuit de strategische noodzaak voor uw organisatie. En passend bij de behoeften en mogelijkheden van de organisatie en haar mensen. Door veel aandacht en ondersteuning bij de implementatie worden resultaten middels quick wins snel zichtbaar. Dit geeft medewerkers vertrouwen in hun eigen mogelijkheden om de gewenste doelstellingen te realiseren. Tevens geeft het vertrouwen dat een ingezette koers ook wordt doorgezet.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.