Algemene Voorwaarden

1 Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Voorwaarden
Algemene voorwaarden MOOVS B.V.

1.2 MOOVS
MOOVS B.V., gevestigd te Amsterdam, gevestigd in Tweede Jan Steenstraat 84H 1074 CR, Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27324321.

1.3 Opdrachtgever
Een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van MOOVS afneemt en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

1.4 Opdracht
De specifieke schriftelijke opdracht tot het verrichten van bepaalde opleidings- en advieswerkzaamheden.

1.5 Medewerker
Een in dienst van MOOVS zijnde, dan wel onder diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid werkende persoon, die de voor de opdracht noodzakelijke bekwaamheid bezit.

2 Algemeen

Tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en MOOVS anders wordt overeengekomen, zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing op elke opdracht, welke MOOVS van Opdrachtgever verwerft of zoekt te verwerven, ongeacht wie daarbij namens partijen optreedt. In geval van strijdigheid tussen deze en het vermelde in een opdracht, prevaleert hetgeen is vermeld in de voorwaarden.

3 Prestaties

De prestaties van MOOVS bestaan onder meer uit het organiseren en geven van trainingen, coaching, ontwikkeling en uitvoeren van leeroplossingen, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, digitale leermiddelen en andere vormen van opleiding. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opdrachten’.

4 Opdrachten

4.1
Opdrachten worden door Opdrachtgever uitsluitend schriftelijk verstrekt. Zij worden van kracht na schriftelijke acceptatie door MOOVS, of zodra Opdrachtgever een door MOOVS uitgebrachte offerte heeft geaccepteerd.

4.2
Wijzigingen of aanvullingen van een opdracht kunnen door partijen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

4.3
MOOVS zal de Opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. MOOVS zal zich inspannen om de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. MOOVS kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.4
MOOVS brengt Opdrachtgever haar voorstel uit op basis van de informatie waarover MOOVS tot dan toe beschikt. De Opdrachtgever garandeert aan MOOVS dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Prestaties, volledig en juist is. MOOVS voert haar prestaties uit vanuit een onafhankelijke opstelling en past zich aan het programma dat ontwikkeld wordt op basis van het overleg tussen MOOVS en de Opdrachtgever. De klant verplicht zich tijdig alle documenten en gegevens te verlenen die MOOVS nodig heeft om de Prestaties te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning.

4.5
De Medewerker die deelneemt aan de training en/of coachingsessies dient zich te houden aan de hem door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte redelijke instructies.

4.6
MOOVS kan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het team van medewerkers wijzigen, indien hij met redenen omkleed kan aangeven dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. Wijziging mag de kwaliteit van het team van medewerkers niet verminderen of de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden, noch zal dit leiden tot verhoging van de door Opdrachtgever verschuldigde kosten.

4.7
Wanneer een Medewerker door welke oorzaak dan ook de sessie(s) niet kan bijwonen, zal MOOVS onmiddellijk zorgdragen voor een vervanger en overleg plegen met Opdrachtgever. Indien MOOVS niet in staat verkeert voor een vervangende Medewerker te zorgen, is Opdrachtgever voor de uren waarvoor als gevolg van het verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding als bedoeld in Artikel 5 verschuldigd.

5 Kosten

5.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Alle door leverancier kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in Euro’s en klant dient alle betalingen in Euro’s te voldoen.

5.2
De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen MOOVS en de Opdrachtgever.

5.3
Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat MOOVS de opdracht slechts tegen hogere kosten van in zijn offerte of overeenkomst is aangegeven volledig kan uitvoeren, kan MOOVS deze meerkosten slechts in rekening brengen nadat hij daartoe schriftelijke toestemming van Opdrachtgever heeft verkregen.

5.4
In de Overeenkomst tussen partijen wordt aangegeven welke partij zorgdraagt voor de ter beschikking stelling van leer- en hulpmiddelen, en welke partij de kosten daarvoor draagt.

5.5
MOOVS zal de voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen vergoeding 50% factureren bij het verstrekken van de opdracht en 50% na voltooiing van de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging door beide partijen hier anders is overeengekomen. Indien de uitvoering van een opdracht over een periode van meer dan 6 maanden plaatsvindt, kan MOOVS per kwartaal of in met Opdrachtgever afgesproken termijnen factureren.

5.6
Verrekening door Opdrachtgever van aan hem in rekening gebrachte bedragen met enig bedrag dat MOOVS aan hem verschuldigd is, is slechts toegestaan indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening.

6 Verzuim

6.1
Bij gebrek aan betaling door Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand. Bij het in gebreke blijven één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van MOOVS te voldoen, kan MOOVS de verdere uitvoering van haar Prestaties opschorten tot voldoening van de openstaande facturen, inclusief eventuele kosten.

6.2
Zodra Opdrachtgever in verzuim is, komen voor zijn rekening alle schade en kosten die daaruit voortvloeien, waaronder aanmanings-, gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. MOOVS heeft het recht voor iedere noodzakelijkerwijs aan Opdrachtgever verzonden aanmaning een vergoeding van € 25,00 te berekenen. Op het moment dat MOOVS de incasso aan een derde overdraagt, wordt Opdrachtgever aan MOOVS een bedrag verschuldigd ter zake van de door de MOOVS alsdan aan die derde te betalen buitengerechtelijke kosten, gelijk aan 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 45,00, zulks onverminderd de verdere kosten voor invordering.

7 Aansprakelijkheid

7.1
MOOVS is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MOOVS in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

7.2
Voor zover MOOVS, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen MOOVS is verzekerd, althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

7.3
Buiten het geval dat nakoming door MOOVS blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van MOOVS slechts indien Opdrachtgever MOOVS schriftelijk in gebreke stelt. De ingebrekestelling dient in ieder geval een redelijke termijn te bevatten voor de eventuele zuivering van de tekortkoming, zonder nadelige consequenties voor MOOVS. Verder dient de ingebrekestelling een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat MOOVS in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

7.4
Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan MOOVS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8 Klachten

8.1
Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of diensten kunnen door de Opdrachtgever slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na de ontvangst van de zaken, dan wel veertien dagen na voltooiing van de Opdracht.

8.2
De klacht moet een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken behelzen. Indiening van een klacht kan niet leiden tot opschorting van de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

9 Annulering van de opdracht

9.1
Annulering als genoemd in Artikel 5 ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om de in de Opdracht overeengekomen werkzaamheden binnen de geldigheidstermijn van de Opdracht bij MOOVS af te nemen.

9.2
Indien Opdrachtgever niet aan de verplichting als in Artikel 6.1 genoemd voldoet, is MOOVS gerechtigd aan het einde van de geldigheidstermijn van de Opdracht de overeengekomen werkzaamheden in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

9.3
Bij annulering van de Opdracht zal MOOVS in eerste instantie trachten in goed overleg met Opdrachtgever een alternatieve oplossing te vinden.

9.4
Indien MOOVS de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of wenst te verplaatsen en op dat moment door Opdrachtgever reeds kosten zijn gemaakt, kan Opdrachtgever deze kosten aan MOOVS in rekening brengen.

9.5
Indien Opdrachtgever tot 28 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of uitvoeringsdata wenst te verplaatsen kan MOOVS voorbereidingskosten (ontwikkelings-, materiaal-, accommodatie-en administratiekosten) en 25% van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening brengen.

9.6
Indien Opdrachtgever tot 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of uitvoeringsdata wenst te verplaatsen kan MOOVS de voorbereidingskosten en 50% van het verschuldigde bedrag voor uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening brengen.

9.7
Indien Opdrachtgever binnen 14 dagen voor de aanvang van de overeengekomen uitvoeringsdata annuleert of data wenst te verplaatsen kan MOOVS 100% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening brengen.

9.8
Annulering of verplaatsing van uitvoeringsdata dient uiterlijk binnen vijf werkdagen na mondelinge aanzegging schriftelijk bevestigd te worden.

10 Geheimhouding

Opdrachtgever en MOOVS zullen, ook na beëindiging van de Opdracht, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld, en waarvan het vertrouwelijk karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.

11 Intellectuele eigendomsrechten

11.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MOOVS of haar licentiegever(s) alle de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde offertes, producten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, materiaal, enz.

11.2
Alle de rechten op de in lid 1 genoemde producten blijven eigendom van MOOVS ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze producten mogen geenszins zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MOOVS worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, gebruikt of opgeslagen.

11.3
De overtreding van hetgeen onder lid 1 en 2 wordt bepaald resulteert in een het verbeuren van een onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbare boete van € 15.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

12 Overmacht

12.1
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is MOOVS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever en/of derden aanspraak of tegemoetkomingen en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

13 Privacy en gegevensbescherming

13.1
Teneinde de Opdrachtgever de Prestaties te kunnen leveren, worden door Moovs persoonsgegevens van de Opdrachtgever (en zijn medewerkers) verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever, om toegang te verlenen tot de softwaresystemen en waar nodig om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen, maar ook om de bedrijfsprocessen van MOOVS efficiënter in te richten. MOOVS verwerkt deze persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.2
Ter zake van het verwerken van persoonsgegevens sluiten Partijen een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst is integraal onderdeel van de door Partijen gemaakte afspraken.

13.3
MOOVS treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

13.4
De door Opdrachtgever aan MOOVS ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van MOOVS en om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met Opdrachtgever.

13.5
In alle gevallen waarin MOOVS Persoonsgegevens van een Opdrachtgever met een (sub)verwerker deelt, zal MOOVS ervoor zorgen dat deze verwerkingen adequaat worden geregeld worden door middel van verwerkersovereenkomsten met deze (sub)verwerkers. Voor meer informatie over hoe MOOVS omgaat met de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens, verwijzen u naar onze Privacy Verklaring (zie hiervoor http://www.moovs.nl).

14 Algemene bepalingen

14.1
Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Opdrachtgever op grond van de overeenkomst. Het is Opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer, voor zover deze deelnemer voldoet aan de voor de opleiding vereiste voorkennis of na voorafgaande schriftelijke toestemming van MOOVS.

14.2
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MOOVS is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.4
MOOVS heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig, en zonder ter zake schadeplichtig te worden, te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking, bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Bij wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de nieuwe Algemene Voorwaarden, tenzij de wijziging van dien aard is dat deze de beëindiging van de Overeenkomst niet rechtvaardigt.

De Directie van MOOVS, april 2021